Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

Bu rulon, ýokarky deşik diametri azyndan 12 ″ bolýança 1 / 2BBL kegine öwrüler.
304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar
Suratda görkezilişi ýaly, rulonlarymyzda 90 dereje haçly rulon egrileri bar, bu bolsa rulonyň merkezi çyzygyndan geçip, takmynan 90 dereje egilýär.Netijede, rulonyň baharlygy köp kellelere aňsatlyk bilen hatara durmaga mümkinçilik berýänligi sebäpli has aňsat gurnamakdyr.Bu konfigurasiýa, isleýän gurnama opsiýalaryňyzyň köpüsi bilen işleýär.Şeýle-de bolsa, rulonyň 90 okdan 90 gradus gysyş armaturlaryny ulanmak ýaly 90 kysymly okdan has gowy peýdalanmagy üçin has oňat peýdalanjak programmaňyz bar bolsa, rulon bilen örtükleri kesmegimizi haýyş edip bilersiňiz.

304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

Biziň maslahat berýän port aralygymyzyň iň pes porty 10 ″, ýöne rulonlaryň arasynda uly boşluk isleseňiz, rulony 14 ″ çenli uzadyp bilersiňiz.

304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

Birikdirmek opsiýalary:

Birinjiden, HERMS rulonyny gämä salmagyň köp usuly bar we beýleki gämileriň köpüsi ýaly gowy we erbet taraplary bar.Käbir wariantlar gaýnagyň alternatiw suratlarynda görkezilýär.Bu armaturalaryň rulon bilen goşulmaýandygyna düşüniň.

1. Eger sizde eýýäm 1/2 ″ birikdirilen bolsa, içerde aýal 1/2 ″ NPT sapaklary goýulýar.Turbany birikdirmek üçin size 1/2 ″ NPT x 1/2 ″ Tube gysyş enjamlary gerek bolar.

304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

2. Deşik ýa-da armatura bolmadyk täze tankdan başlaýan bolsaňyz, 10-12 ″ aralygynda dikligine 13/16 ″ deşik burawlap bilersiňiz we hakyky kebşirlenmedik kellelerimizi (iki sanysy gerek) 1/2 with bilen gurup bilersiňiz. Gysyş.Bu lehimlemezden ýa-da kebşirlemezden mümkin bolan iň aňsat we iň arassa gurnama.
304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar
3. Eger küýze kodlanmadyk bolsa we kebşirlemek ýa-da lehimlemek isleseňiz, iş üçin iň amatlysy 1/2 ″ gysyş bilen Pull Through Bulkhead (iki sanysy gerek).Dikligine 8 - 14 ″ aralykda 13/16 ″ deşik burawlarsyňyz, soňra guralyň üsti bilen çekişimizi ulanyp, deşikden ýerleşdirmäge mejbur edersiňiz.Şeýle ajaýyp berk mehaniki baglanyşyk bilen, lehim enjamlarymyz bilen lehimleme şemaly ýa-da zerur (ýa-da gaty az) doldurgyçly TIG enjamy bilen birleşdirilen kebşir.

Bu gabat gelýän wariantlaryň hemmesi sag tarapda görkezilen esbaplar hökmünde aýratyn satyn alynmalydyr.


Iş wagty: Oktýabr-09-2023